Strona główna » Spis treści

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW
OD AUTORÓW
I        PRZEPISY WSTĘPNE
1.     Wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego
2.     Postanowienie rozstrzygające spór kompetencyjny
3.     Postanowienie odmawiające rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego
4.     Wniosek o wyłączenie sędziego
5.     Wniosek o wyłączenie sędziego zgłoszony na rozprawie
6.     Postanowienie o odmowie wyłączenia sędziego
II       STRONY
A.    Zdolność sądowa i procesowa
7.     Wniosek o ustanowienie kuratora z powodu braków w reprezentacji strony
8.     Postanowienie o odmowie ustanowienia kuratora
9.     Zarządzenie w sprawie usunięcia braków w zakresie zdolności sądowej lub procesowej
10.   Wezwanie do uzupełnienia braków w zakresie zdolności sądowej lub procesowej
11.   Wniosek o ustanowienie przedstawiciela ustawowego dla osoby fizycznej niemającej zdolności do czynności prawnych
12.   Postanowienie o dopuszczeniu do udziału w sprawie mimo istniejących braków
13.   Postanowienie o zniesieniu postępowania
B.    Strony i uczestnicy postępowania
14.   Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika
15.   Postanowienie o dopuszczeniu do udziału w sprawie
16.   Postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie
17.   Zażalenie na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie
C.    Pełnomocnicy
18.   Pełnomocnictwo procesowe ogólne
19.   Pełnomocnictwo procesowe do prowadzenia poszczególnych spraw
20.   Pełnomocnictwo do niektórych czynności w postępowaniu
21.   Zarządzenie urzędowego poświadczenia podpisu strony
22.   Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez mocodawcę
23.   Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez pełnomocnika
24.   Postanowienie o dopuszczeniu do podjęcia naglącej czynności osoby niemogącej przedstawić pełnomocnictwa
III      POSTĘPOWANIE PRZED WOJEWÓDZKIM SĄDEM ADMINISTRACYJNYM
A.    Pisma w postępowaniu sądowym
25.   Zarządzenie o wezwaniu do uzupełnienia braków pisma
26.   Zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania
27.   Zażalenie na zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania
B.    Skarga
28.   Skarga na pisemną interpretację prawa podatkowego
29.   Skarga na bezczynność
30.   Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania
31.   Skarga w sprawie polityki rozwoju
32.   Skarga w sprawie pozwolenia budowlanego
33.   Skarga w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych
34.   Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
35.   Odpowiedź na skargę
36.   Wniosek o wymierzenie organowi grzywny
37.   Postanowienie o wymierzeniu organowi grzywny
38.   Żądanie rozpoznania sprawy na podstawie odpisu skargi
39.   Zawiadomienie organu właściwego do rozpatrzenia skargi
40.   Postanowienie o zawieszeniu postępowania
41.   Postanowienie o odrzuceniu skargi
42.   Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi
43.   Skarga kasacyjna od wyroku w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia
44.   Skarga kasacyjna od wyroku w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
45.   Skarga kasacyjna od wyroku stwierdzającego nieważność zaskarżonej decyzji
46.   Skarga kasacyjna od wyroku w przedmiocie wydania zaświadczenia
47.   Postanowienie o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu
48.   Cofnięcie skargi
49.   Postanowienie umarzające postępowanie
50.   Postanowienie uznające cofnięcie skargi za niedopuszczalne
51.   Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu przez organ
52.   Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu przez sąd
53.   Postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu
54.   Postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu
55.   Zażalenie na postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu
56.   Postanowienie o uchyleniu postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu
57.   Zażalenie na postanowienie o uchyleniu postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu
58.   Protokół losowania
C.    Wszczęcie postępowania
59.   Zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy
60.   Wniosek o rozpoznanie sprawy poza kolejnością
D.    Doręczenia
61.   Doręczenie pisma przez sąd
62.   Zawiadomienie strony o zmianie zamieszkania
63.   Wniosek osoby zainteresowanej o ustanowienie kuratora
64.   Postanowienie o ustanowieniu kuratora
E.    Terminy
65.   Zarządzenie o przedłużeniu terminu sądowego
66.   Wniosek o skrócenie terminu sądowego
67.   Zarządzenie o skróceniu terminu sądowego
F.    Uchybienie terminowi i jego przywrócenie
68.   Wniosek o przywrócenie terminu
69.   Postanowienie o przywróceniu terminu
70.   Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu
71.   Zażalenie
72.   Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
73.   Postanowienie o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu
74.   Postanowienie o wstrzymaniu postępowania w sprawie
G.   Posiedzenia sądowe
75.   Postanowienie o skierowaniu sprawy na posiedzenie jawne
76.   Zawiadomienie o posiedzeniu jawnym
77.   Wniosek o odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych
78.   Zarządzenie o odbyciu posiedzenia przy drzwiach zamkniętych
79.   Żądanie uzupełnienia protokołu
80.   Żądanie sprostowania protokołu
81.   Zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie sprostowania protokołu
82.   Odwołanie od zarządzenia przewodniczącego w przedmiocie uzupełnienia protokołu
83.   Załącznik do protokołu
84.   Zastrzeżenia do protokołu
85.   Wniosek o przeprowadzenie dowodów uzupełniających z dokumentów
86.   Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z dokumentu
87.   Postanowienie o odroczeniu rozprawy
88.   Postanowienie o połączeniu spraw w celu łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia
89.   Postanowienie o połączeniu spraw w celu łącznego rozpoznania
90.   Postanowienie o rozłączeniu spraw
91.   Postanowienie o ukaraniu grzywną za naruszenie powagi sądu
92.   Postanowienie o orzeczeniu grzywny organowi uchylającemu się od zastosowania się do postanowienia sądu podjętego w toku postępowania
H.    Postępowanie mediacyjne i uproszczone
93.   Wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
94.   Protokół posiedzenia mediacyjnego
95.   Skarga na akt wydany na podstawie ustaleń postępowania mediacyjnego
96.   Postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne
97.   Wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym
98.   Postanowienie o przekazaniu sprawy do rozpoznania na rozprawie
I. Zawieszenie i podjęcie postępowania
99.   Postanowienie o zawieszeniu postępowania z urzędu
100. Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania
101. Postanowienie o zawieszeniu postępowania na wniosek stron wydane na rozprawie
102. Wniosek strony w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania
103. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
104. Postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania
105. Zażalenie na postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania
106. Postanowienie o umorzeniu zawieszonego postępowania
107. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania
J.    Orzeczenia sądowe
108. Wyrok uwzględniający skargę w odniesieniu także do innych aktów wydanych w granicach sprawy
109. Wyrok ze zdaniem odrębnym dotyczącym uzasadnienia
110. Postanowienie o odroczeniu ogłoszenia orzeczenia
111. Postanowienie o przedłużeniu terminu ogłoszenia orzeczenia
112. Wniosek strony o uzasadnienie wyroku
113. Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o uzasadnienie wyroku
114. Wniosek prokuratora o uzasadnienie wyroku
115. Postanowienie – odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku
116. Wyrok uchylający decyzję
117. Wyrok uwzględniający skargę wydany w postępowaniu uproszczonym na posiedzeniu niejawnym
118. Postanowienie o przedstawieniu pytania prawnego Trybunałowi Konstytucyjnemu
119. Wyrok uwzględniający skargę w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego
120. Wyrok stwierdzający nieważność decyzji w części
121. Wyrok uwzględniający skargę na inny akt
122. Wyrok uwzględniający skargę w sprawie polityki rozwoju
123. Wyrok uwzględniający skargę na uchwałę gminy
124. Wyrok uwzględniający skargę na akt nadzoru
125. Wyrok uwzględniający skargę na bezczynność organu administracji
126. Wyrok uwzględniający skargę na przewlekłość postępowania
127. Wyrok uwzględniający skargę na czynność prawną
128. Wyrok oddalający skargę
129. Wyrok oddalający skargę w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego
130. Wyrok uchylający decyzję i orzekający o jej wykonalności
131. Wniosek o wymierzenie grzywny z tytułu niewykonania obowiązku prawnego
132. Postanowienie o wymierzeniu grzywny z tytułu nienadesłania akt sprawy
133. Skarga o wymierzenie grzywny z tytułu niewykonania wyroku
134. Wyrok wymierzający grzywnę z tytułu niewykonania wyroku
135. Postanowienie – sygnalizacja
136. Wniosek o sprostowanie wyroku
137. Postanowienie o sprostowaniu wyroku
138. Postanowienie o odmowie sprostowania wyroku
139. Wniosek o uzupełnienie wyroku
140. Wyrok uzupełniający wyrok
141. Postanowienie o uzupełnieniu wyroku
142. Postanowienie o odmowie uzupełnienia wyroku
143. Postanowienie o odrzuceniu wniosku o uzupełnienie wyroku
144. Wniosek o wykładnię wyroku
145. Postanowienie – wykładnia wyroku
146. Postanowienie – odmowa wykładni wyroku
147. Wniosek o umorzenie postępowania zgłoszony przed rozprawą
148. Postanowienie o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego wydane na posiedzeniu niejawnym
149. Wniosek o umorzenie postępowania zgłoszony na rozprawie
150. Postanowienie o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego wydane na rozprawie
151. Wniosek o zmianę postanowienia
152. Postanowienie o zmianie postanowienia
153. Wniosek o uchylenie postanowienia
154. Postanowienie o uchyleniu postanowienia
K.    Prawomocność orzeczeń
155. Wniosek o stwierdzenie prawomocności orzeczenia
156. Postanowienie o stwierdzeniu prawomocności
IV     ŚRODKI ODWOŁAWCZE
A.    Skarga kasacyjna
157. Skarga kasacyjna
158. Odpowiedź na skargę kasacyjną
159. Postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej
160. Wyrok oddalający skargę kasacyjną
161. Wyrok uwzględniający skargę kasacyjną
162. Wyrok uchylający zaskarżony wyrok i rozstrzygający sprawę
B.    Zażalenie
163. Zażalenie
V      KOSZTY POSTĘPOWANIA
A.    Wpis
164. Zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania z powodu nieuiszczenia opłaty
165. Zarządzenie o wezwaniu do usunięcia braków formalnych skargi i uiszczenia wpisu
166. Postanowienie o odrzuceniu środka zaskarżenia (skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia, skargi o wznowienie postępowania) z powodu nieuiszczenia wpisu
167. Zażalenie od postanowienia o odrzuceniu skargi z powodu nieuiszczenia wpisu
168. Zarządzenie o wezwaniu do uzupełnienia opłaty
169. Wezwanie do wpłacenia kwoty należnej opłaty
170. Postanowienie o obowiązku ponoszenia kosztów sądowych
171. Zażalenie na zarządzenie o wezwaniu do uzupełnienia opłaty
172. Wniosek o wszczęcie egzekucji
173. Wniosek o rozłożenie należności sądowej na raty
174. Wniosek o umorzenie należności sądowej
175. Zarządzenie o rozłożeniu należności sądowej na raty
176. Zarządzenie o umorzeniu należności sądowej z urzędu
177. Postanowienie o zwrocie wpisu
178. Zarządzenie o ściągnięciu opłaty kancelaryjnej
179. Sprzeciw od zarządzenia referendarza sądowego o ściągnięciu nieuiszczonej opłaty kancelaryjnej
B.    Wydatki
180. Wezwanie do wpłacenia wyłożonej za stronę kwoty z budżetu sądu
181. Postanowienie o ściągnięciu wyłożonej za stronę kwoty z budżetu sądu
VI     ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH. PRAWO POMOCY
182. Postanowienie o przyznaniu prawa pomocy w zakresie częściowym
183. Postanowienie o przyznaniu prawa pomocy w zakresie całkowitym
184. Wystąpienie do organu samorządu zawodowego o wyznaczenie pełnomocnika dla strony, której przyznano prawo pomocy
185. Postanowienie WSA o uchyleniu postanowienia referendarza sądowego w sprawie przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym i o odmowie przyznania prawa pomocy z powodu oczywistej bezzasadności skargi
186. Postanowienie referendarza sądowego o oddaleniu wniosku o przyznanie prawa pomocy
187. Sprzeciw od postanowienia referendarza sądowego o odmowie przyznania prawa pomocy
188. Postanowienie sądu o przyznaniu prawa pomocy w częściowym zakresie, wydane w wyniku wniesienia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego
189. Zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie odmowy przyznania prawa pomocy
190. Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej
191. Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej
192. Wezwanie do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów źródłowych w związku z ubieganiem się o przyznanie prawa pomocy
193. Zarządzenie o pozostawieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia braków w terminie
194. Sprzeciw od zarządzenia referendarza sądowego o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania
195. Zarządzenie o pozostawieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania z powodu nienadesłania go w terminie na urzędowym formularzu
196. Postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu
197. Postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia pełnomocnikowi za zastępstwo procesowe wykonane na zasadzie prawa pomocy oraz o zwrocie niezbędnych udokumentowanych wydatków
198. Postanowienie o cofnięciu prawa pomocy
VII UCHWAŁY NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
199. Postanowienie – pytanie prawne
200. Postanowienie – pytanie prawne
201. Postanowienie o odmowie odpowiedzi na pytanie prawne
202. Uchwała rozstrzygająca zagadnienie prawne przedstawione przez Naczelny Sąd Administracyjny
203. Wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego
204. Uchwała rozstrzygająca zagadnienie prawne przedstawione przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
205. Wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego
206. Uchwała zawierająca odpowiedź na pytanie prawne
VIII WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA
207. Skarga o wznowienie postępowania sądowego
208. Postanowienie o odrzuceniu skargi o wznowienie
209. Postanowienie o wznowieniu postępowania
IX     SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA
210. Skarga od orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z powodu rażącego naruszenia norm prawa Unii Europejskiej
211. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – nieuprawdopodobnienie poniesienia szkody
212. Postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – braki formalne
213. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oddalający skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia z powodu braku naruszenia norm prawa Unii Europejskiej
214. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
215. Postanowienie odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku – naruszenie terminu
216. Postanowienie odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku – przymus adwokacki
217. Wyrok uwzględniający skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
X      POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA AKT
218. Wniosek o odtworzenie akt
219. Zarządzenie w sprawie złożenia dokumentów niezbędnych do odtworzenia akt
220. Postanowienie o skazaniu na grzywnę za nienadesłanie odpisów dokumentów niezbędnych do odtworzenia akt
221. Zarządzenie przewodniczącego o dołączeniu do akt odpisów dokumentów
222. Wezwanie do złożenia oświadczeń w postępowaniu w razie zaginięcia lub zniszczenia akt
223. Postanowienie o częściowym odtworzeniu akt
XI     PRZEPISY Z ZAKRESU POSTĘPOWANIA W OBROCIE ZAGRANICZNYM
224. Zarządzenie w sprawie wezwania do usunięcia braku w postaci ustanowienia pełnomocnika do doręczeń przez stronę zamieszkałą za granicą.

 

225. Postanowienie o odrzuceniu skargi z przyczyn formalnych na skutek nieusunięcia w wyznaczonym terminie braku w postaci ustanowienia pełnomocnika do doręczeń przez stronę zamieszkałą za granicą