Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Okładka książki

Książka zawiera 225 wzorów pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzorów orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczących m.in.:

• stron i uczestników postępowania – ich zdolności sądowej i procesowej oraz udziału pełnomocników,

• przebiegu postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym – od wszczęcia postępowania do wydania orzeczenia sądowego oraz jego uprawomocnienia,

• środków odwoławczych,

• kosztów postępowania oraz zwolnień od ich uiszczania,

• wznowienia postępowania,

• skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Pod poszczególnymi wzorami zamieszczono objaśnienia pozwalające na prawidłowe sporządzanie pism i orzeczeń. Wskazówki znajdują się również w powołanym przez autorów orzecznictwie.

W ósmym wydaniu książki zostały uwzględnione najnowsze zmiany wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, które zmieniają przepisy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi m.in. w zakresie: sprzeciwu od decyzji kasacyjnych, mediacji w postępowaniu sądowym, trybu uproszczonego, skargi na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego, a także dotyczące pytań i wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, przyznania prawa pomocy, obrotu z zagranicą.

Autorzy są praktykami – sędziami Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjalistami z dziedziny postępowania sądowoadministracyjnego, mającymi również doświadczenie w publikacjach teoretycznych w omawianej tematyce.

Publikacja ma na celu pomoc uczestnikom postępowania i ich pełnomocnikom w doborze właściwego pisma procesowego do konkretnej sytuacji prawnej. Jest przeznaczona dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, notariuszy, prokuratorów, organów administracji publicznej, stron postępowania sądowo-administracyjnego, a także aplikantów zawodów prawniczych.

 

    

     Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.